TSDPP

Prejsť na obsah

   Spoločnosť Tatranský správcovský dom s.r.o. je na základe zmluvy o postúpení práv a povinnosti na trhu v oblasti správy bytov a nebytových priestorov nepretržite od r. 1959 prostredníctvom predchodcov, ktorí túto činnosť vykonávali na základe osobitných zákonov.


    Sme spoločnosťou, ktorej vývoj bol ovplyvnený čoraz užšou špecializáciou na správu bytového fondu podľa zákona 182/1993 Z.z. o správe bytov a nebytových priestorov.


    Vzhľadom k tomu, že spravovanie bytov a nebytových priestorov úzko súvisí s energetikou, našu činnosť môžeme zhrnúť do nasledovných bodov:

  a/ udržiavať a opravovať spoločné časti, spoločné zariadenia bytového domu, príslušenstvo a pozemok v rozsahu požiadaviek nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov ako spoluvlastníkov spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku a to v súlade s osobitnými právnymi predpismi /predpisy o požiarnej ochrane, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, stavebný zákon a pod./
  b/ zabezpečovať služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov a to najmä:
- poistenie bytového domu
- dodávku tepla a teplej úžitkovej vody
- dodávku studenej vody a odvod odpadových vôd
- užívanie výťahov
- dodávku elektrickej energie do spoločných častí a zariadení domu
odpisovanie, overovanie a výmenu určených meradiel vody a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov
  c/  údržbu a odborné prehliadky vyhradených technických zariadení
  d/  viesť účtovníctvo
  e/  viesť evidenciu príjmov, výdavkov, pohľadávok a záväzkov fondov prevádzky, údržby a
       opráv, meracej a regulačnej techniky, majetku
  f/  viesť účtovné knihy, mzdovú a daňovú agendu, výkazníctvo a štatistiku a predkladať
       ročný výkaz hospodárenia
  g/ vymáhať pohľadávky mandanta voči vlastníkom bytov v dome vzniknutých neplatením
      preddavkov, alebo nezaplatením nedoplatku z ročného vyúčtovania
  h/ vybavovať poistné udalosti, uhrádzať platby za poistku
  i/  viesť pasportizačné protokoly
  j/ hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej vody a ústredného kúrenia
  k/ výmena vodorovných a zvislých rozvodov
  l/ komplexná obnova bytového domu
  m/ právne služby
  j/ zabezpečovať ďalšie služby, na poskytovanie ktorých sa zmluvné strany dohodnú

Návrat na obsah